Beeldende therapie


Beeldende therapie is een behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. De therapie is er op gericht veranderings-, ontwikkelings-, stabilisatie- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen.

 

Beeldende materialen, zoals verf, hout, steen, klei, textiel, maar ook digitale media, vormen de basis van het beeldend therapeutisch werken. Hierbij worden technieken toegepast uit de beeldende kunst, zoals werken met symbolen en rituelen. Daarnaast worden technieken gehanteerd die gericht zijn op de beleving, zoals toevalstechnieken en geleide fantasie.

ervaring vrouw PTSS

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindresultaat. Beeldende middelen worden ingezet om tot uiten en beleven van bewuste en onbewuste gedachten en gevoelens te komen. De problemen worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar. Het aanbod dat de therapeut op de cliënt afstemt en de daarbij passende interventies, zorgen ervoor dat er een proces in het beeldende werken op gang wordt gebracht dat gelijk loopt met het beoogde psychische proces.

 

ervaring vrouw onbegrepen pijnHet gaat in beeldende therapie niet louter en alleen om de ervaring. Een noodzakelijk onderdeel van beeldende therapie is het verlenen van betekenis aan de ervaringen die de cliënt in de therapie opdoet, in relatie tot de problemen of stoornis. Hierbij kan het gaan om het verwoorden van opgedane ervaringen.

 

Ook kan het gaan om het leggen van verbanden. Dit kunnen verbanden zijn tussen de therapie-ervaringen en de gevoelens, gedachten en reacties van anderen, verbanden tussen de therapiesituatie en het dagelijks leven of verbanden tussen therapie-ervaringen en ervaringen uit het verleden of toekomstverwachtingen.

 

Elk beeldend materiaal vereist een andere aanpak. Beeldend therapeuten gaan er vanuit dat het werken met een specifiek materiaal een bepaald gevoel kan oproepen. Dit gegeven zet de therapeut in om met de cliënt het beoogde psychische proces op gang te brengen.

 

ervaring jongen gedragsproblemenThema's die bij beeldende therapie aan de orde komen kunnen zeer divers zijn. Bijvoorbeeld “zicht krijgen op onbewuste gevoelens en gedachten”. Een ander thema is “grip krijgen op praktische handelingen”, waarbij in de therapie oorzaak en gevolg van het eigen handelen zichtbaar gemaakt wordt.

 

Tijdens of na afloop van de beeldende activiteit worden de gemaakte beelden en het proces van het maken van het beeld samen met de therapeut besproken. Deze bespreking kan gaan over de betekenis van het beeld en over beleving van de cliënt zoals deze naar voren kwam tijdens het werken aan het beeld.